6. desember 2023

Årsmøte 2023

Det vert med dette innkalla til årsmøte i Hareid Idrettslag onsdag 22. mars kl 19.00 i festsalen i klubbhuset, Myravegen 12, Hareid.

Årsmøtet skal

 1. godkjenne dei som har røysterett
 2. velje dirigent(ar)
 3. velje protokollførar(ar)
 4. velje to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. godkjenne innkallinga
 6. godkjenne saklista
 7. godkjenne forretningsordenen
 8. handsame årsmeldinga frå idrettslaget
 9. handsame rekneskapen til idrettslaget, den økonomiske meldinga frå styret, meldinga frå kontrollutvalet [og meldinga frå revisor]
 10. handsame forslag og saker
 11. fastsetje medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gje fullmakt til å fastsetje treningsavgifter
 12. vedta budsjettet til idrettslaget
 13. handsame organisasjonsplanen til idrettslaget
 14. gjere følgjande val:

a) styre med leiar, nestleiar, 3-6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

b) kontrollutval med 2 medlemmer og minst 1 varamedlem

c) representantar til ting og møte i dei organisasjonsledda der idrettslaget har representasjonsrett, eller gje styret fullmakt til å nemne opp representantane

d) valkomité med leiar, to medlemmer og éin varamedlem

e) eventuelt andre val i samsvar med organisasjonsplanen til idrettslaget

 1. engasjere revisor til å revidere rekneskapen til idrettslaget

Saker som ein ynskjer handsama må vere styret i hende seinast to veker før årsmøtet.

Alle dokumenta som skal behandlast i årsmøtet vert tilgjengeleg på hareidil.no seinast ei veke før møtet.

Styret