24. juli 2024

Årleg møte i fotballgruppa gjennomført

Tirsdag den 9. mars gjennomførte fotballgruppa sitt årlege møte. No gjenstår berre årsmøte i hovudlaget, der blant anna eit nytt styre til fotballgruppa skal presenterast og vedtakast. 

Det årlege møtet starta med ei oppsummering av 2020-sesongen frå nestleiar i styret, Anders Eidsvik. Han var og ordstyrar under møtet, ettersom styreleiar Anders Riise deltok via Teams frå Oslo. Eidsvik fortalde at styret sitt arbeid har, som so mykje anna, blitt sterkt påverka av pandemien. For grunna pandemien har styret berre gjennomført sju møter, noko som er litt mindre enn under eit vanleg år. Men sjølv om styret hadde nokre utfordringar under året, so var det og mykje positivt som Anders Eidsvik ønska å framheve.

For det beste og viktigaste som skjedde under 2020 var sjølvsagt opninga av Hadarhallen. Viktigheita av denne hallen slik som 2020 utvikla seg, har vist seg å ha vore heilt avgjerande for å kunne halde aktiviteten for born og unge oppe. 

Ein anna ting som har vore svært gledande for styret, fotballgruppa, og heile idrettslaget, er tilsetjinga av Ola Kalvø Vattøy som dagleg leiar. Dette har i følgje styret bidratt til ei mykje betre drift av fotballgruppa og idrettslaget. 

Anders Eidsvik og styret ønskte og å gi skryt til seniorgruppa, som har lagt ned svært mange timar med dugnad både i Hadarhallen, men og ellers.

Årsmeldingane frå kvart enkelt lag blei som alltid gått gjennom, og det var spesielt ein positiv ting som stakk ut her. Nemleg det at i løpet av året so har tilbodet for jenter som ønskjer å spele fotball, blitt mykje betre! Dette er svært gledande.

Reknskapet for 2020, og budsjettet for 2021, blei og gått gjennom på møtet. Ei utfordring økonomiansvarleg i styret, Terje Giskeødegård Balsnes, opplyste om, var at dei to seinaste rapportane om reknskapet for 2020 viste svært ulike tal. Den første rapporten for reknskapet som styret fekk, viste eit underskot. Medan rapporten som kom same dag som årsmøtet blei haldt, viste til eit overskot på litt over 200 000 kr. Ettersom desse to rapportane var so ulike, skal desse tala reviderast og kvalitetssikrast før årsmøtet i hovudlaget torsdag den 18. mars. 

Valnemda informerte under møtet at deira forslag til nytt styre endå ikkje var ferdig, og at dei dermed kjem til å presentere dette forslaget på årsmøtet i hovudlaget.

Vi ser difor fram til hovudlaget sitt årsmøte torsdag den 18. mars, og håper at so mange som mogleg deltek. Møtet blir digitalt, og det er berre å ta kontakt med dagleg leiar for å kunne delta.