21. juni 2024

Dagleg leiar i Hareid Idrettslag

Vår daglege leiar ynskjer nye utfordringar og har sagt opp stillinga si. Vi søkjer no etter den rette personen til å etterfylgje han.
Har du eit hjarte for idrettsrørsla? Er energisk, arbeidssom og framoverlent? Har du utdanning eller praksis som gjer deg skikka til å handtere laget si personal- og økonomiforvaltning? Då kan du vere den personen vi ser etter.
Hareid Idrettslag er eit breiddeidrettslag med rundt 900 medlemmar. Under HIL finn du gruppene fotball, turn, handball, friidrett, trim, og badminton.

Dagleg leiar er leiar for den daglege verksemda i Hareid Idrettslag (HIL). Dagleg leiar er underlagt HIL sitt Hovudstyre og rapporterer til dette ved styret sin leiar.

Dagleg leiar har ansvar for å sette i verk tiltak som er beskrive som hovudarbeids-oppgåver, med spesiell vekt på utvikling av heile laget og å vedlikehalde og utvikle HIL sitt forhold til samarbeidspartnarar og sponsorar.

Hovudarbeidsoppgåver
• Sørge for at økonomi- og personalforvaltning blir gjennomført etter norsk lov, HIL si lov og organisasjonsplan, styret sine retningsliner og gjeldande budsjett.

• Samarbeide med HIL sine sponsorar, skaffe nye og legge til rette for felles aktivitetar med sponsorane.

• Sørge for forsvarleg og økonomisk drift av idrettsanlegg og klubbhus.

• I samråd med styret å ta vare på samarbeid med Hareid kommune, NIF tilhøyrande særforbund.

• I samarbeid med gruppene innan HIL etablere, vidareutvikle og drifte eksempelvis idrettskule, cupar og andre tilstellingar.

• Utvikle og sette i verk tiltak som styrkar HIL si merksemd i Hareid.

• Delta i styret sine møter og vere sekretær for dette.

• Ivareta og halde oppdatert NIF sine datasystem, vårt medlemsregister
og vår eiga heimeside www.hareidil.no


Ta gjerne kontakt til ei uforpliktande prat. Er du allereie sikker på at du er den rette til denne stillinga, så kan du berre sende inn søknaden.
Søknad og CV må sendast til: olav.sindre.rise@gmail.com innan 11. april.
Spørsmål om stillinga kan rettast til: Styreleiar Olav Sindre Rise mob 90197723.