hareid_il_logo_135.png

 

Saksdokument til årsmøte 2021

Vedlagt ligg saksdokument til årsmøte torsdag 18.mars 2021. 

Møte vil bli gjennomført både fysisk og digitalt. Om du vil bli med digitalt kan du ta kontakt med dagleg leiar på mail (daglegleiar@hareidil.no). 

innkalling_og_sakliste_rsm_tet_2021_1_.pdf
sak_10_-_hil_og_turnhall_mandat.pdf
sak_11_-_mandat_til_heidersmerkenemnda_1_.pdf
sak_12_-_organisasjonsplan_hareid_idrettslag_2.pdf
sak_13_-_fastsette_medlemskontingent_og_trenin.pdf
sak_14_-_budsjett_hadarhallen_2021.pdf
sak_14_-_budsjett_hovudlaget_2021.pdf
sak_7a_-_rsmelding_hovudstyret_2020_1_.pdf
sak_7b_-_rekneskap_hovudlaget_2020.pdf
sak_7c_-_rekneskap_hadarhallen_2020.pdf
sak_7d_-_rsoppgjer_hareid_idrettslag_2020.pdf
sak_8_-_rsmelding_for_2020_fr_trimgruppa_.pdf
sak_8_-_rsmelding_for_handballgruppa_2020.pdf
sak_8_-_rsmelding_hareid_il_fotball_2020.pdf
sak_8_-_rsmelding_nv_maraton_1_.pdf
sak_8_-_rsmelding_turngruppa_1_.pdf
sak_9_-_melding_fr_revisor_og_kontrollutval.pdf
|

Dato for årsmøter HIL 2021

Følgande oversikt for årsmøter i gruppene og HIL

04.02.21 Trimgruppa (kl. 18.30)

08.02.21 Turngruppa (kl. 19.00)

15.02.21 Handballgruppa (kl. 19.00)

18.02.21 Friidrettsgruppa (kl. 20.00) 

Fotballgruppa har endå ikkje avklart dato. 

18.03.21 Hovudlaget HIL (kl. 19.00)

Hummel blir ny utstyrsleverandør

hummel.png

Hareid IL byter utstyrslevrandør frå Umbro til Hummel.

Styret informerer om at Hummel blir ny utstyrsleverandør til alle gruppene i idrettslaget. 

Dette er nøye vurdert av fleire grupper og avgjersla er teken med tanke på gode fordelar for klubben og gunstigare prisar på drakter og klubbkolleksjon til medlemmane. Hummel har produkter i god kvalitet og egner seg godt for våre aktivitetar.

Avtalen trer i kraft frå 1.januar 2020 og er ein 3-års avtale.

Lokal forhandlar blir Sport1 på Hareid.

Årsmøte i Hareid IL

På grunn av koronaviruset vart årsmøtet i Hareid Idrettslag utsett. Vi har no satt ny dato: 14.05.20 klokka 19.00. Årsmøte vil bli halde på Microsoft teams. Meir informasjon om dette vil kome. 

Årsmøtepapira finn du lenger ned på sida.Vi har nokre eksemplar liggande på klubbhuset for dei som treng det. Desse kan hentast etter avtale.

FESTSALEN STENGT

Med bakgrunn i Erna sin orientering til Stortinget stoppar vi all utleige av festsalen i første omgang for ein månad fram.

Vi kjem med ny oppdatering om ein månads tid.

Hovudstyre 2020

Leiar: Vegard Gjerde
Nestleiar: Harald P. Møller
Styremedlem: Oda Renate Midtflø
Cecilie Bjørlykke
Jeanette Teigene
Anders Riise
Vivian Johansen
Vara: Ina Flø Nesset
Odd Erling N. Eriksen

Dagleg Leiar: Ola Kalvø Vattøy

11.03. Medlemkontigent og treningsavgift

Årsmøtet vedtek medlemskontigent på årsmøtet kvart år.

Denne er på kr 250,- og går til hovudlaget. Utseding av faktura skjer kvart år etter årsmøtet til Hareid IL.

NB! For å vere med i trenings- og konkurranseaktivitet i og for laget/gruppa, er det eit krav at ein er medlem av laget, og at medlemskontigent og treningsavgift er betalt. Medlemsskapet må vere i orden for at forsikringsordningane i idretten skal gjelde. Det held ikkje å bere betale treningsavgift!

Etter 2 år utan betaling vert ein stroken som medlem i Hareid IL!

Frå 2017 tok vi i bruk idrettens medlemsregister Klubbadmin/Min idrett der all oppfølging av medlemmar blir håndtert.

ALLE oppfordrast til å registrere seg på MIN IDRETT og oppdatere sine personlige opplysningar. E-posten MÅ vere korrekt!

08.03. hovudstyre 2019

Tilråding frå valnemnda blei under årsmøte, 07.mars tatt til følgje, noke som gir følgjande styresammensetning i HIL.

Vegard Gjerde - Leiar
Harald Møller - Nestleiar
Jeanette Teigene - Styremedlem
Cecilie Bjørlykke - Styremedlem
Oda Midtflø - Styremedlem
Ina Flø Nesset - Varamedlem

04.03.19. Årsmøte i hovudstyre

Vi ønskjer medlemmer i Hareid Idrettslag velkomne til årsmøte!

Styret viser til innkalling til årsmøte i annonse i Vikebladet/VP.

Årsmøtet vert den 07. mars 2019 kl. 19.00 i Festsalen på klubbhuset.

Sakliste for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenning av dei med stemmerett
Sak 2: Godkjenne innkallinga
Sak 3: Godkjenne saklista
Sak 4: Val av dirigent
Sak 5: Val referent
Sak 6: Val av to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 7: Hovudstyret si årsmelding og rekneskap for 2018
Sak 8: Gruppene sine årsmeldingar og rekneskap for 2018
Sak 9: Orientering om fotballhallen v/Harald Møller
Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter
Sak 11: Fastsette budsjett 2019 for gruppene
Sak 12: Val av
12.1 Styreleiar
12.2 Nestleiar
12.3 Andre styremedlemmer
12.4 2 varamedlemmer
12.5 2 medlemmer i Heidersmerkenemnda
12.6 To revisorar
12.7 2 representantar til Hareid Idrettsråd.
12.8 To medlemmar og eitt varamedlem til valnemnda

Vedlagt følgjande dokument:
- Hovudlaget og gruppene sine årsmeldinger
- Hovudlaget og gruppene sine rekneskap med revisorgodkjenning
- Saksdokument sak 10; Medlemskontigent og treningsavgifter 2019
- Saksdokument sak 11; Budsjett for hovudlaget og gruppene
- Sak 12.1 - 12.6; Valnemnda sitt forslag
- Sak 12.7; Styret sitt forslag til nye medlemmer til valnemnd

Med helsing
Styret i Hareid IL


HIL ønskjer å begrense bruken av papir og trykkekostnad og oppfordrar publikum sjølve til å skrive ut dokumenter dei treng..
forside_-_omslag_002_417_.pdf
innkalling_og_sakliste_rsm_tet_2019.pdf
sak_10_-_fastsette_medlemskontingent.pdf
sak_11_-_budsjett_2019.pdf
sak_12_1-6_tilr_ding_fr_valn_2019.pdf
sak_12_8_-_val_av_valnemnd.pdf
sak_7_-_balanseregnskap_2018.pdf
sak_7_-_resultatregnskap_2018.pdf
sak_7_-_rsmelding_hovudstyret_2018.pdf

02.03. Årsmøte Hareid IL Hovudstyre 8.mars

Vi ønskjer medlemmer i Hareid Idrettslag velkomne til årsmøte!

Styret viser til innkalling til årsmøte i annonse i Vikebladet/VP.

Årsmøtet vert den 08. mars 2018 kl. 19.00 i Festsalen på klubbhuset.

Sakliste for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenning av dei med stemmerett
Sak 2: Godkjenne innkallinga
Sak 3: Godkjenne saklista
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velje dirigent
Sak 6: Velje referent
Sak 7: Velje to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Hovudstyret og gruppene sine årsmeldingar for 2017
Sak 9: Hovudstyret og gruppene sine rekneskap for 2017 i
revidert stand
Sak 10: Orientering om fotballhallen v/Harald Møller
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter
Sak 12: Budsjett 2018 for hovudlaget og gruppene
Sak 13: Val av
13.1 Styreleiar
13.2 Andre styremedlemmer
13.3 2 varamedlemmer
13.4 2 medlemmer i Heidersmerkenemnda
13.5 To revisorar
13.6 2 representantar til Hareid Idrettsråd.
13.7 Leiar av valnemnda
13.8 Varamedlem til valnemnda


Med helsing
Styret i Hareid IL


Årsmelding og resultatrekneskap vil ved årsmøtet bli presentert med signaturar. Revisjon er ikkje ferdig enno!
HIL ønskjer å begrense bruken av papir og trykkekostnad og oppfordrar publikum sjølve til å skrive ut dokumenter dei treng..

- Sakliste
- Årsmelding HIL - Sak 8
- Resultatrekneskap 2017 - Sak 9
- Budsjett 2018 - Sak 12
- Medlemskontigent - Sak 11

rekneskap_mot_budsjett_2017_-_budsjett_2018.pdf
resultatrekneskap_hil_2017.pdf
sakliste_rsm_te_hil.pdf
sak_11_medlemskontingent.pdf
valnemnd_hil02-03-2018.pdf
_rsmelding.pdf

03.03. Nye styre i HIL

Anitawaage/hs2017.jpg

Tilråding frå valnemnda blei under årsmøte, 02.mars tatt til følgje, noke som gir følgjande styresammensetning i HIL.

Leiar: Vegard Gjerde, Nestleiar: Harald Møller

Styremedlem: Cecilie Bjørlykke, Jeanette Teigene og Ann Magritt Bjåstad Vikebakk.

Vara: (ikkje til stades på bilete) Bernhard Harkjerr og Cecilie Skeide.

HOVUDSTYRET i Hareid IL 2019:

Leiar:
Vegard Gjerde
Tlf. 90 53 61 41, leiar@hareidil.no

Nestleiar:
Harald Møller

Styremedlem:
Cecilie Bjørlykke
Jeanette Teigene
Oda Renate Midtflø

Vara:
Ina Flø Nesset
Vara:
Cecilie Skeide


Dagleg leiar
Anita Waage
Tlf. 90 51 40 47, anita@hareidil.no
INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2021,  Hareidhallen 2020/2021 og Hadarhallen 2021

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

treningstider_hadarhallen_2021.docx
treningstider_hareidhallen_2021.pdf
treningstider_kgb_2021.docx
Meld deg inn i hareid il

Spond Club

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på lenken under. Her kan du registrere deg og endre på personlege opplysningar. 

spond-logo.jpg
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL
GENERALSPONSOR