hareid_il_logo_135.png

 

Fyrverkerisal 2020

dm-disk2020_sunnm_re_1_2_.jpg
Hareid IL ved turn og fotballgruppa står for det årlege fyrverkerisalet som skal gi bidrag til ny turnhall og drifting av den nye Hadarhallen.
Vi skal ha utsalet på torgplassen ved Hareid Trafikkterminal.
Vår leverandør Engelsrud har fleire flotte pakkar som er både kvalitets- og prisvinnarar.
Her kan du sjå video og info om produkta til Engelsrud https://fyrverkeri.no/
Vi håper at du vil støtte det lokale idrettslaget og det frivillige arbeidet for born- og ungdom!
Opningstidene vil vere:
28.12 11.00 – 18.00
29.12 11.00 – 18.00
30.12 10.00 – 20.00
31.12 10.00 – 16.00

Romjulsturneringa: Kampoppsettet og gruppene er no klare

Det blei totalt 12 lag som meldte seg på årets alternative romjulsturnering. Difor har turneringsstyret bestemt at det blir to ulike klasser, ei klasse for dei som er fødde 2000-2004, og ei klasse for dei som er fødde 2005-2008. 

I kvar aldersklasse er det seks lag, og alle desse skal spele mot kvarandre. Kvart lag spelar altso fem kampar i gruppespelet. Dei fire beste laga går so vidare til sluttspelet og semifinaler. 

Kampane varer i 12 minutt.

Ein kan sjå heile kampoppsettet her: MyLivescore.no

Som eit smitteverntiltak so kjem vi til å dele dagen i to. Under første del av dagen, frå 10:00, so kjem den yngste årsklassa til å spele sine kampar, heile vegen til finala. Då er det kun desse laga som har lov å vere i hallen. Når finala er ferdig 15:00, so kjem alle dei involverte laga til å måtte forlate hallen. Deretter so slepp dei eldste laga inn i hallen. Den første kampen i denne aldersklassa byrjar då 15:15, og vi reknar med at finala er ferdig ca. 20:15. 

Vi ber om at spelarane som skal vere i hallen, held seg mest mogleg der, og ikkje reiser unødvendig andre stadar under pausene sine. 

For alle lag so kjem det til å bli mange kampar, på relativt kort tid. I nokre tilfelle i gruppespelet kjem det berre til å vere litt over 15 minutt pause mellom kampane for laga. Vi veit at dette er ei kort pause, men slik må det bli for alle lag. For på grunn av smittevernkrava, so klarer ikkje vi å gjennomføre turneringa på nokon annan måte.

Som vi har sagt tidlegare, so skal vi prøve å sende alle kampar live, for vi veit at det finst eit stort interesse for dette. Vi held på å undersøke kva tekniske løysingar som kjem til å gi best mogleg resultat - og kjem tilbake med meir info gjeldande dette.

Betaling skjer via Vipps, på nummeret 595737. Det er ønskeleg at laga betalar før dei kjem til Hadarhallen, slik vi slepp kø. 

Dersom det skulle vere spørsmål, so er det berre å ta kontakt med:

Anders H. Pilskog (mobil: 41339220)

Ola K. Vattøy (mobil: 47362493)

|

SPAREBANKEN MØRE STØTTAR HAREID IL I TRE NYE ÅR

Frå Sparebanken Møre møtte Melinda Skeide og Turid F. Leknesund. Frå Hareid IL møtte Vegard Gjerde, Harald Møller og Jeanette Teigene
Frå Sparebanken Møre møtte Melinda Skeide og Turid F. Leknesund. Frå Hareid IL møtte Vegard Gjerde, Harald Møller og Jeanette Teigene

Sparebanken Møre fornyar sin samarbeidsavtale med Hareid IL. Hareid IL er svært glad for å ha Sparebanken Møre med på laget vidare.

"Sparebanken Møre ser det som viktig å vere ein aktiv bidragsytar i lokalmiljøet. Vi har hatt eit særs godt samarbeid i åra som har vore, og er glade for at vi no kan forlenge avtalen som hovudsponsor for Hareid IL. Klubben har både gode verdiar og en god kultur som vi kan identifisere oss med", fortel banksjef Melinda Skeide i Sparebanken Møre.

Med samarbeidsavtalen er Sparebanken Møre med på å gi born og unge gode oppvekstvilkår. Det trur vi vil bidra til at Hareid også i framtida vil vere ein attraktiv stad å bu, det er viktig for oss. Vi er begge lokalt forankra, har lang historie og felles verdigrunnlag, seier Melinda. Ho viser til dugnadsånda, lidenskapen og den brennande iveren som kjenneteiknar breiddeklubbane, og som bidreg til venskapsband, glede og fellesskap blant dei unge.

Tett samarbeid
- Vi har vore samarbeidspartnar for Hareid IL i mange år. Vi bidreg på mange ulike områder og har blant anna gitt 1 million til den nye idrettshallen som skal ferdigstillast i 2020. Vi har hatt eit godt og nært samarbeid som vi no ser fram til å fornye med 3 nye år, seier Melinda.

- Hareid IL er svært fornøgde med å ha ein så solid aktør som Sparebanken Møre med på laget, seier styreleiar i Hareid IL, Vegard Gjerde. Hareid IL har om lag 800 aktive medlemmar, og dei siste åra har klubben hatt ein regelmessig auke i antall aktive.
- Både Hareid IL og Sparebanken Møre bidreg på kvar sin måte til å gjere Hareid til ein god plass å bu og vekse opp i. Saman kan vi utrette mykje meir enn når vi står åleine, Vi gler oss til å vidareutvikle samarbeidet, seier Melinda.

Fakta om Sparebanken Møre:
-Den største banken i fylket
-28 kontor i Møre og Romsdal
-390 årsverk
-69 milliardar i forvaltningskapital
-Aktiv bidragsytar i lokalsamfunnet

Fakta om Hareid Idrettslag:
-Den største frivillige organisasjonen i Hareid kommune
-Over 800 medlemmar
-Aktive innan fotball, friidrett, handball trim, turn og badminton
-Først og fremst eit breiddeidrettslag. For vaksne er HIL i 3 divisjon i kvinnefotball, 4 divisjon i herrefotball og i 4 divisjon for kvinnehandball.

Allmennyttige formål:
-Sparebankenes formål er å utvikle samfunnet gjennom forretningsdrift og ved å gi støtte til allmennyttige formål. I Sparebanken Møre går halvparten av overskotet tilbake til lokalsamfunnet der vi høyrer til.
-Vi mottek årleg over tusen søknadar om støtte til gode formål i vår region, og vi har også rundt 150 langsiktige samarbeidsavtalar med ulike lag og oganisasjonar i tillegg til vår stipendordning til unge talent innan kultur, idrett og åpen klasse.

27.09. HAREID IL SØKJER DAGLEG LEIAR

hareid_il_s_kjer_dagleg_leiar.png

Vår daglege leiar tar permisjon i eit år og vi søkjer difor etter ein vikar med mogligheit for fast tilsetjing.

Noverande daglege leiar Anita Waage, har takka ja til eit engasjement i Norges Fotballforbund ut 2020.

Søknadsfrist: 15.oktober

Sjå vedlagte utlysing:

utlysing_dagleg_leiar_002_.pdf

ÅRSMØTE HAREID IL 2020

Vi minner om årsmøtet til Hareid Idrettslag torsdag 12.03 klokka 19.00 i festsalen på Klubbhuset.

Under følger sakspapira til årsmøtet.
Vel møtt!

budsjett_friidrett.pdf
budsjett_hadarhallen.docx
budsjett_og_rekneskap.docx
budsjett_og_rekneskap_turn.docx
budsjett_og_resultat_fotball.pdf
budsjett_trim.pdf
innkalling_og_sakliste_rsm_tet_2020.docx
rekneskapbudsjett_handball.pdf
rekneskap_friidrett.pdf
rekneskap_trim.pdf
sak_10_-_organisasjonsplan_2020.docx
sak_11_-_fastsette_medlemskontingent_og_treni.docx
sak_12_-_budsjett.doc
sak_13_7_-_val_av_100-_rs_jubileumsnemnd.docx
sak_13_8_-_val_av_valnemnd.doc
sak_14_-_engasjering_av_revisor_for_hil.doc
sak_7a_-_rsmelding_hovudlaget_2019_1_rett.docx
sak_7b_-_balanse_2019_hovudlaget.pdf
sak_7b_-_notar_til_resultatrekneskapen_hovudla.doc
sak_7b_-_resultatrekneskap_hovudlaget.pdf
sak_8_-_rsmelding_fr_friidrettsgruppa.pdf
sak_8_-_rsmelding_og_rekneskap_nordvest_mara.pdf
val2020.pdf
val_handball.docx
_rsmelding_handball.pdf
_rsmelding_hareid_il_fotball_2019.pdf
_rsmelding_trim.pdf
_rsmelding_turn.docx

KORONAVIRUS

Hareid Idrettslag tek smittefaren rundt koronaviruset på alvor og har i dag beslutta at det planlagde kickoffarrangementet dessverre blir avlyst.

Når det gjeld andre tiltak innfører vi i tråd med retningslinjene frå fotballforbundet og handballforbundet forbod mot handhelsing før og etter kamp. Ein skal i så stor grad som mogeleg unngå fysisk kontakt utover det som naturleg følger av kampsituasjonen.

Det er per i dag ikkje andre restriksjonar når det kjem til trening og kampavvikling, men dette kan bli endra på kort varsel.

Vi ber elles alle vise forsiktigheit, og vere nøye med handhygiene og andre grep for å førebygge smittefaren.

IDRETTSLAGET STOPPAR ALL AKTIVITET, OG ÅRSMØTET ER UTSETT.

Idrettslaget tar vårt samfunnsansvar på alvor, og derfor har Hovudstyret i møte i dag vedteke at all aktivitet i idrettslaget blir stoppa ut april, i tråd med retningslinjer frå idrettsforbundet og råd frå kommuna. Vi vurderar situasjonen fortløpande, og det kan kome endringar.
Det vil sei at all trening og kampaktivitet er avlyst.

Vi har også bestemt at dagens årsmøte er utsett, vi vil kome tilbake til ny dato.

Vi stoppar også for utleige av klubbhuset inntil vidare, dei som har leigd klubbhuset vil bli kontakta.

01.04. PRESSEMELDING: HELSEDIREKTORATET MED NYE AVKLARINGAR RUNDT UTØVING AV IDRETT


Helsedirektoratet og Norges idrettsforbund har gått ut med nye avklaringar gjeldande utøving av idrett under korona-krisa. Det er Hareid IL glade for.
Leiar for fotballgruppa, Anders Riise, har dette å seie om situasjonen:
«Eg har vore i kontakt med ordførar Bernt Brandal som og er leiar for kriseleiinga i kommunen og signalet er at idrettsanlegga vert opna igjen, men at ein arbeidar med retningslinjer for korleis aktiviteten skal gjennomførast. Som leiar for fotballgruppa er eg glad for desse signala. Det blir no svært viktig at alle følgjer retningslinjene som kjem slik at opninga av anlegga vert permanent. Det treng born- og ungdom i ei krevjande tid for oss alle. Det blir i tillegg eigen info frå HIL om korleis vi ser for oss tildeling av treningstider og aktivitet.»

Meir informasjon kjem.

02.04. NY PRESSEMELDING: NYE RETNINGSLINJER FRÅ KOMMUNA

Leiar i fotballgruppa, Anders Riise, har følgjande å seie om den seinaste beskjeden frå kommuna: "Då har retningslinjene kome frå kommuna, og ein ber om at reglane vert respektert slik at vi ikkje risikerer at anlegget igjen vert stengt, det tjenar ingen på. Vi startar opp med dei treningstidene som vi alt har og ber trenarane følge opp reglane."

Retningslinjene gjeldande fotballbaner frå kommuna er som følgjer:
-Store fotballbanar blir delt i fire. Mindre fotballbanar til, dømes ved skulane, må delast i to. Ein må nytte tilgjengeleg sperremateriell, som kjegler og band. Vaksne følgjepersonar har ansvar for å sikre dette.
-Per del skal det maksimalt vere fem personar. Minst éin av desse skal vere ein vaksen som er ansvarleg for at gruppa held seg til reglane.
-Alle må halde minst to meter avstand. Difor er duellar ikkje lov. Heading er heller ikkje tillatt.
-Host i albogen og nytt handsprit.
-Personer med symptom på luftvegssjukdom skal halde seg heime.

SPAREBANKEN MØRE STØTTAR HAREID IL I KAMPEN MOT KORONA!

sparebanken_m_re.png

Vår fantastiske Generalsponsor Sparebanken Møre har i dag kjøpt heile 400 billettar til kampen Hareid IL mot Korona.
Vi er veldig takknemlege for bidraget, som vil vere til stor hjelp både for oss og for lagkameraten vår Hareid Frivillegsentral, i denne vanskelege tida som vi alle er inne i.
Vi takkar så mykje for bidraget!
Om du ønsker å kjøpe billett til kampen kan du bruke vippsnummer: #103784, eller ved å føre over beløpet til bankkonto: 4093.30.40307.
Billettpris er 50 kr,-
Ved å kjøpe billett støttar du også ein annen viktig bidragsytar i lokalsamfunnet vårt; nemleg Hareid Frivillegsentral. Dei får 20% av alle billettinntekter.

ÅRSMØTE I HAREID IL

På grunn av endra retningslinjer vel vi no å gjennomføre det planlagde årsmøtet på Klubbhuset.
Torsdag 14.05 klokka 19.00.
Vi legg likevel opp til at dei om ikkje ynskjer å møte på Klubbhuset kan følgje årsmøtet på Teams.

NY DAGLEG LEIAR PÅ PLASS.

Vi kan med glede meddele at Ola Kalvø Vattøy i dag har starta i jobben som dagleg leiar i Hareid IL.

Leiar Vegard Gjerde fortel at han er svært glad for at Ola no startar i jobben, og han ser fram til samarbeidet. Han ynskjer han lukke til i klubben.

Ola seier han gleder seg veldig til å ta fatt på alle dei ulike oppgåvene i klubben, og han ser fram til å få jobbe med dei ulike særidrettane. "Eg er svært motivert for jobben, og gleder meg til å få vere med på å utvikle Hareid IL vidare. Eg set også pris på tilliten eg har fått. Eg kjenner godt til klubben frå før, då eg både har hatt praksis her, og spelt fotball i klubben sidan 2012".

Vi ønsker Ola velkomen til Hareid IL, og lukke til i jobben!

HADARHALLEN ER ENDELEG OPEN

hadarhallen_endeleg_open.jpg

Etter mange år med planlegging, finansiering og bygging er Hadarhallen endeleg ferdig, og klar til bruk!

Vegen fram til å ha øya sin beste fotball/friidrettshall har vore lang, og langt i frå enkel - men takket vere ein formidabel innsats frå veldig mange - so står vi no med eit bygg som vil gi Hareid IL fantastiske moglegheiter framover, og som vil gjere Hareid Kommune til ein betre stad å bu på!

Tusen takk til alle frivillige, kommuna og sponsorar!

PS: Dei som fekk æra av å trene i hallen for fyrste gong var deltakarane på årets sommartreningar.

OFFISIELL OPNING HADARHALLEN

opninghadarhallen.jpg

Hadarhallen er no endeleg offisielt innvia av Hareid Kommune!

Programmet bestod av talar frå ordførar Bernt Brandal, leiar og nestleiar i hovedlaget Vegard Gjerde og Harald Møller, Norsk Tipping, prosjektleiar Paul Arne Ulstein, og generalsponsor Sparebanken Møre.

Pluss videohelsingar frå både Fredrik Aursnes og Åge Hareide. Underholdninga var det Lux & Lano, Fire Fjonge Fjoller og Ronald Øvrelid som stod for i form av song og teater. Det var rett og slett ei veldig fin opning!

No er alt av offisielle opningar over, og då gjeld det berre å fortsette å nytte Hadarhallen!

HAREID IL GÅR OVER TIL SPOND CLUB SOM MEDLEMSSYSTEM

På førre hovudstyremøte blei det einstemmig vedteke at idrettslaget vil gå over til Spond Club som medlemssystem. Fram til no har vi nytta KlubbAdmin, men Spond fråmstår som eit meir intuitivt og framtidsretta system, samtidig med at det er mange av gruppene i idrettslaget som allereie nyttar Spond per i dag. Spond Club er godkjent som medlemssystem av Norges Idrettsforbund, men heile idrettslaget må bruke dette som system før ein integrasjon mot NIF sitt register kan utførast. Eit vedtak i hovudstyret var difor ei avgjerande brikke på vegen.

SUNNMØRES ILDSJEL 2020

Harald Møller er ein av tre kandidatar som kan stikke av gårde med prisen "Sunnmøres ildsjel 2020. Her er det berre å gå inn å stemme på ein person som har gjort masse for Hareid IL gjennom mange år

HAREID IL MUNNBIND

munnbind.jpg

No i disse litt usikre tider står smittevern høgt og det er viktig å tenkje på sikkerheita til både deg sjølv og til dei rundt deg. I den samanheng har West Office AS produsert opp munnbind i designet dykk ser på bilde under. Vi er så heldige å ha Dimo med som sponsor på munnbinda

JULEGÅVETIPS TIL DEI SOM "HAR ALT"

Om du står fast i julegåvehandelen og lure på kva du skal kjøpe til personar som "har alt", har vi eit par julegåvetips til deg

ROMJULSTURNERING 28.DESEMBER

romjulsturnering621.jpg

Den tradisjonsrike Grendacupen blir det ingenting av i år, men dei som er 20 år og yngre har likevel mykje å gle seg til. 28. desember arrangerer nemleg Hareid IL romjulsturnering på kunstgraset i den nye Hadarhallen.

Så her er det berre å snakke med vennane dine og få i gang eit lag. Det blir medaljar til vinnarane, men det viktigaste i denne turneringa er ikkje å vinne – men å delta.

Du kan ha med kven som helst på laget ditt så lenge dei tilfredsstiller geografiske krav nemnt lenger nede i dette skrivet. Om ein spelar fotball til vanleg eller ikkje har ingenting å seie.

Turneringa blir for dei fødde mellom 2000 og 2008.

Det blir tre puljer i guteklassa og to puljer i jenteklassa. Puljene i guteklassa blir som følgjer: Pulje A: Fødd i år 2002-2000. Pulje B: Fødd i år 2003-2005. Pulje C: Fødd i år 2006-2008.

I jenteklassa blir det to puljer. Pulje A: Fødd i år 2004-2000. Pulje B: Fødd i år 2005-2008.

Vi har eit tak på maks 8 lag frå kvar pulje og maks tal spelarar frå kvart lag blir 8. Det blir spelt puljevis slik at vi ikkje blir fleire enn 50 personar inne i hallen samtidig. Kvart lag MÅ ha ein lagleiar/trenar som er over 18 år. Om dei ikkje har det får dei ikkje bli med. Viktig at den personen er med i påmeldinga i tillegg til spelarane. Det blir dessverre ikkje lov med publikum. Vi skal prøve å få livestreama dei fleste kampane. Dette vil bli publisert på Facebook når turneringa nærmar seg.   

På grunn av koronasituasjonen blir det berre mogleg for lag/spelarar frå Hareid, Ulstein, Herøy og Sande. Det er ikkje lov å blande spelarar frå dei kommunane som er nemnt. Det må være spelarar som er frå same kommune. Vi har to spritdispensarar, ein ved kvar inngong, som kvar spelar må ta i bruk når dei kjem.

Alle dei «strenge» reglane som vi har er for å i det heile tatt kunne arrangere ei slik turnering utan nokon problem med tanke på smittevern.  

Spelereglar:

Det blir spelt 5ar fotball. Bana blir midt i Hadarhallen slik det blir mogleg å halde god avstand for dei som ikkje spelar.

Speletid: 15 min.

Påmelding:

Google Doc 

Påmeldingsfrist er sett til 15. desember.

Påmeldingsavgift er på kr. 1000,- per lag. Betaling skjer via Vipps ved ankomst.

Det er viktig å vere tidleg ute sidan vi har eit tak på maks 8 lag per pulje.

Dei to første laga er påmelde årets romjulsturnering

dsc09628.jpg

Laga DreamTeam08 og Grandagutta har meldt seg på årets romjulsturnering, og er med det dei to første laga vi har gleda av å kunne presentere. 

|
1234...346Neste
INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2021 og Hareidhallen 2020/2021

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

oversikt_treningstider_2020.pdf
treningstider-hadarhallen-2021.pdf
treningstider-kgb-2021.pdf
treningstider_hareidhallen_2021.pdf
Meld deg inn i hareid il

Spond Club

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på lenken under. Her kan du registrere deg og endre på personlege opplysningar. 

spond-logo.jpg
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR