hareid_il_logo_135.png

 

Månadens frivillige

Hareid IL har mange eldsjeler som legg ned ein enorm innsats, trening for trening, veke etter veke, år etter år.

I desse tunge tider der det er ekstra vanskeleg å halde oppe motivasjonen for mange, ønskjer Hareid IL å setje ekstra pris dei frivillige som held hjula i gang.
Vi startar derfor opp prisen "månadens frivillige". Kven fortener denne prisen for april? Send inn forslag på mail (daglegleiar@hareidil.no) eller på melding (47362493)...innan 2. mai. 
Det kan både vere ein person som har gjort ein ekstra god innsats i februar, eller ein person som har gjort ein god innsats over lenger tid - også i april. 
Det kan vere ein trenar, ein lagleiar, ein styremedlem eller kven som helst. Det er same kva idrett personen styrer på med. Personen treng ikkje nødvendigvis å vere knytt til ei spesiell gruppe heller. Ingen forslag er for dårlege. Det viktigaste er at vedkomande brenn for Hareid IL! 
Hugs å sende inn forslag innan 2.mai, så annonserer vi vinnaren måndag 3.mai. Vinnaren vil bli hedra med ein fin statuett :D 
169565798_277060370637516_3928726077650299723_.jpg

Trekning førstkoamande torsdag.

På torsdag vil trekninga av Fredrik Aursnes si Champions League drakt,
Anders Hjelle Øiestad sitt måleri, eit Hareidsskjerf og ein Hareidscaps frå 80-tallet take stad😁🙌🏻
Det er forsett mogleg å være med i trekninga! Det du treng å gjere for å være med i trekninga er å kjøpe ein andel på baneeigarveggen i Hadarhallen.
Ta kontakt med dagleg leiar på Mail (daglegleiar@hareidil.no) eller på telefon (47362493)✌🏽
PS: Trekninga vil bli direktesendt på Hareid IL sin Facebookprofil førstkomande torsdag. Nøyaktig tidspunkt vil vi kome tilbake til.

Årleg møte i fotballgruppa gjennomført

_rlegm_tefotball2021.jpg

Tirsdag den 9. mars gjennomførte fotballgruppa sitt årlege møte. No gjenstår berre årsmøte i hovudlaget, der blant anna eit nytt styre til fotballgruppa skal presenterast og vedtakast. 

|

ÅRLEG MØTE HAREID IL FOTBALL!

Tysdag 09.mars kl. 19.00 vil det årlege møte i fotballen bli gjennomført.
Møte vil bli gjennomført både fysisk og digitalt.
I disse tider har vi kun lov til å samlast ti personar på klubbhuset og dei plassane er forbehaldt fotballstyret.
Om du vil bli med på møte digitalt kan du ta kontakt med dagleg leiar på mail (daglegleiar@hareidil.no).
138864457_216084143413776_1703472873483703581_.jpg

Hareid IL er kretsmeister i fifa21

Etter ei nervepirrande finale mot Tjørvåg, som endte med 2-0 siger, kunne Hareid sleppe jubelen laus og kalle seg kretsmeitser i FIFA21! 

I helga blei dei siste kampane i kretsmeisterskapet i FIFA 21 spelt. Hareid var godt representert med tre lag. Hareid2 gjekk til slutt av med sigeren og kan kalle seg kretsmeister på Sunnmøre. 

Dei er med det kvalifisert til NM som vil foregå på Ullevål Stadion i løpet av mars. 

På bilete ser du Greger Skuseth Flatmark, som spelte på lag med Eivind Akslan Leikanger, som ville representere Hareid IL sidan dei ikkje hadde moglegheit for å delta på eit lag frå Ålesund! 

Dei to andre laga som deltok var Hareid, med Andreas Nesset Jr og William Valde Bigset og Hareid3 med Iben Andre Breivik og Daniel Jacobs. Dei kom på høvesvis 6. og 10.plass! 

Tusen takk for innsatsen til alle laga og gratulere til vinnarlaget!! 

Fyrverkerisal 2020

dm-disk2020_sunnm_re_1_2_.jpg
Hareid IL ved turn og fotballgruppa står for det årlege fyrverkerisalet som skal gi bidrag til ny turnhall og drifting av den nye Hadarhallen.
Vi skal ha utsalet på torgplassen ved Hareid Trafikkterminal.
Vår leverandør Engelsrud har fleire flotte pakkar som er både kvalitets- og prisvinnarar.
Her kan du sjå video og info om produkta til Engelsrud https://fyrverkeri.no/
Vi håper at du vil støtte det lokale idrettslaget og det frivillige arbeidet for born- og ungdom!
Opningstidene vil vere:
28.12 11.00 – 18.00
29.12 11.00 – 18.00
30.12 10.00 – 20.00
31.12 10.00 – 16.00

Romjulsturneringa: Kampoppsettet og gruppene er no klare

Det blei totalt 12 lag som meldte seg på årets alternative romjulsturnering. Difor har turneringsstyret bestemt at det blir to ulike klasser, ei klasse for dei som er fødde 2000-2004, og ei klasse for dei som er fødde 2005-2008. 

I kvar aldersklasse er det seks lag, og alle desse skal spele mot kvarandre. Kvart lag spelar altso fem kampar i gruppespelet. Dei fire beste laga går so vidare til sluttspelet og semifinaler. 

Kampane varer i 12 minutt.

Ein kan sjå heile kampoppsettet her: MyLivescore.no

Som eit smitteverntiltak so kjem vi til å dele dagen i to. Under første del av dagen, frå 10:00, so kjem den yngste årsklassa til å spele sine kampar, heile vegen til finala. Då er det kun desse laga som har lov å vere i hallen. Når finala er ferdig 15:00, so kjem alle dei involverte laga til å måtte forlate hallen. Deretter so slepp dei eldste laga inn i hallen. Den første kampen i denne aldersklassa byrjar då 15:15, og vi reknar med at finala er ferdig ca. 20:15. 

Vi ber om at spelarane som skal vere i hallen, held seg mest mogleg der, og ikkje reiser unødvendig andre stadar under pausene sine. 

For alle lag so kjem det til å bli mange kampar, på relativt kort tid. I nokre tilfelle i gruppespelet kjem det berre til å vere litt over 15 minutt pause mellom kampane for laga. Vi veit at dette er ei kort pause, men slik må det bli for alle lag. For på grunn av smittevernkrava, so klarer ikkje vi å gjennomføre turneringa på nokon annan måte.

Som vi har sagt tidlegare, so skal vi prøve å sende alle kampar live, for vi veit at det finst eit stort interesse for dette. Vi held på å undersøke kva tekniske løysingar som kjem til å gi best mogleg resultat - og kjem tilbake med meir info gjeldande dette.

Betaling skjer via Vipps, på nummeret 595737. Det er ønskeleg at laga betalar før dei kjem til Hadarhallen, slik vi slepp kø. 

Dersom det skulle vere spørsmål, so er det berre å ta kontakt med:

Anders H. Pilskog (mobil: 41339220)

Ola K. Vattøy (mobil: 47362493)

|

SPAREBANKEN MØRE STØTTAR HAREID IL I TRE NYE ÅR

Frå Sparebanken Møre møtte Melinda Skeide og Turid F. Leknesund. Frå Hareid IL møtte Vegard Gjerde, Harald Møller og Jeanette Teigene
Frå Sparebanken Møre møtte Melinda Skeide og Turid F. Leknesund. Frå Hareid IL møtte Vegard Gjerde, Harald Møller og Jeanette Teigene

Sparebanken Møre fornyar sin samarbeidsavtale med Hareid IL. Hareid IL er svært glad for å ha Sparebanken Møre med på laget vidare.

"Sparebanken Møre ser det som viktig å vere ein aktiv bidragsytar i lokalmiljøet. Vi har hatt eit særs godt samarbeid i åra som har vore, og er glade for at vi no kan forlenge avtalen som hovudsponsor for Hareid IL. Klubben har både gode verdiar og en god kultur som vi kan identifisere oss med", fortel banksjef Melinda Skeide i Sparebanken Møre.

Med samarbeidsavtalen er Sparebanken Møre med på å gi born og unge gode oppvekstvilkår. Det trur vi vil bidra til at Hareid også i framtida vil vere ein attraktiv stad å bu, det er viktig for oss. Vi er begge lokalt forankra, har lang historie og felles verdigrunnlag, seier Melinda. Ho viser til dugnadsånda, lidenskapen og den brennande iveren som kjenneteiknar breiddeklubbane, og som bidreg til venskapsband, glede og fellesskap blant dei unge.

Tett samarbeid
- Vi har vore samarbeidspartnar for Hareid IL i mange år. Vi bidreg på mange ulike områder og har blant anna gitt 1 million til den nye idrettshallen som skal ferdigstillast i 2020. Vi har hatt eit godt og nært samarbeid som vi no ser fram til å fornye med 3 nye år, seier Melinda.

- Hareid IL er svært fornøgde med å ha ein så solid aktør som Sparebanken Møre med på laget, seier styreleiar i Hareid IL, Vegard Gjerde. Hareid IL har om lag 800 aktive medlemmar, og dei siste åra har klubben hatt ein regelmessig auke i antall aktive.
- Både Hareid IL og Sparebanken Møre bidreg på kvar sin måte til å gjere Hareid til ein god plass å bu og vekse opp i. Saman kan vi utrette mykje meir enn når vi står åleine, Vi gler oss til å vidareutvikle samarbeidet, seier Melinda.

Fakta om Sparebanken Møre:
-Den største banken i fylket
-28 kontor i Møre og Romsdal
-390 årsverk
-69 milliardar i forvaltningskapital
-Aktiv bidragsytar i lokalsamfunnet

Fakta om Hareid Idrettslag:
-Den største frivillige organisasjonen i Hareid kommune
-Over 800 medlemmar
-Aktive innan fotball, friidrett, handball trim, turn og badminton
-Først og fremst eit breiddeidrettslag. For vaksne er HIL i 3 divisjon i kvinnefotball, 4 divisjon i herrefotball og i 4 divisjon for kvinnehandball.

Allmennyttige formål:
-Sparebankenes formål er å utvikle samfunnet gjennom forretningsdrift og ved å gi støtte til allmennyttige formål. I Sparebanken Møre går halvparten av overskotet tilbake til lokalsamfunnet der vi høyrer til.
-Vi mottek årleg over tusen søknadar om støtte til gode formål i vår region, og vi har også rundt 150 langsiktige samarbeidsavtalar med ulike lag og oganisasjonar i tillegg til vår stipendordning til unge talent innan kultur, idrett og åpen klasse.

27.09. HAREID IL SØKJER DAGLEG LEIAR

hareid_il_s_kjer_dagleg_leiar.png

Vår daglege leiar tar permisjon i eit år og vi søkjer difor etter ein vikar med mogligheit for fast tilsetjing.

Noverande daglege leiar Anita Waage, har takka ja til eit engasjement i Norges Fotballforbund ut 2020.

Søknadsfrist: 15.oktober

Sjå vedlagte utlysing:

utlysing_dagleg_leiar_002_.pdf

ÅRSMØTE HAREID IL 2020

Vi minner om årsmøtet til Hareid Idrettslag torsdag 12.03 klokka 19.00 i festsalen på Klubbhuset.

Under følger sakspapira til årsmøtet.
Vel møtt!

budsjett_friidrett.pdf
budsjett_hadarhallen.docx
budsjett_og_rekneskap.docx
budsjett_og_rekneskap_turn.docx
budsjett_og_resultat_fotball.pdf
budsjett_trim.pdf
innkalling_og_sakliste_rsm_tet_2020.docx
rekneskapbudsjett_handball.pdf
rekneskap_friidrett.pdf
rekneskap_trim.pdf
sak_10_-_organisasjonsplan_2020.docx
sak_11_-_fastsette_medlemskontingent_og_treni.docx
sak_12_-_budsjett.doc
sak_13_7_-_val_av_100-_rs_jubileumsnemnd.docx
sak_13_8_-_val_av_valnemnd.doc
sak_14_-_engasjering_av_revisor_for_hil.doc
sak_7a_-_rsmelding_hovudlaget_2019_1_rett.docx
sak_7b_-_balanse_2019_hovudlaget.pdf
sak_7b_-_notar_til_resultatrekneskapen_hovudla.doc
sak_7b_-_resultatrekneskap_hovudlaget.pdf
sak_8_-_rsmelding_fr_friidrettsgruppa.pdf
sak_8_-_rsmelding_og_rekneskap_nordvest_mara.pdf
val2020.pdf
val_handball.docx
_rsmelding_handball.pdf
_rsmelding_hareid_il_fotball_2019.pdf
_rsmelding_trim.pdf
_rsmelding_turn.docx

KORONAVIRUS

Hareid Idrettslag tek smittefaren rundt koronaviruset på alvor og har i dag beslutta at det planlagde kickoffarrangementet dessverre blir avlyst.

Når det gjeld andre tiltak innfører vi i tråd med retningslinjene frå fotballforbundet og handballforbundet forbod mot handhelsing før og etter kamp. Ein skal i så stor grad som mogeleg unngå fysisk kontakt utover det som naturleg følger av kampsituasjonen.

Det er per i dag ikkje andre restriksjonar når det kjem til trening og kampavvikling, men dette kan bli endra på kort varsel.

Vi ber elles alle vise forsiktigheit, og vere nøye med handhygiene og andre grep for å førebygge smittefaren.

IDRETTSLAGET STOPPAR ALL AKTIVITET, OG ÅRSMØTET ER UTSETT.

Idrettslaget tar vårt samfunnsansvar på alvor, og derfor har Hovudstyret i møte i dag vedteke at all aktivitet i idrettslaget blir stoppa ut april, i tråd med retningslinjer frå idrettsforbundet og råd frå kommuna. Vi vurderar situasjonen fortløpande, og det kan kome endringar.
Det vil sei at all trening og kampaktivitet er avlyst.

Vi har også bestemt at dagens årsmøte er utsett, vi vil kome tilbake til ny dato.

Vi stoppar også for utleige av klubbhuset inntil vidare, dei som har leigd klubbhuset vil bli kontakta.

01.04. PRESSEMELDING: HELSEDIREKTORATET MED NYE AVKLARINGAR RUNDT UTØVING AV IDRETT


Helsedirektoratet og Norges idrettsforbund har gått ut med nye avklaringar gjeldande utøving av idrett under korona-krisa. Det er Hareid IL glade for.
Leiar for fotballgruppa, Anders Riise, har dette å seie om situasjonen:
«Eg har vore i kontakt med ordførar Bernt Brandal som og er leiar for kriseleiinga i kommunen og signalet er at idrettsanlegga vert opna igjen, men at ein arbeidar med retningslinjer for korleis aktiviteten skal gjennomførast. Som leiar for fotballgruppa er eg glad for desse signala. Det blir no svært viktig at alle følgjer retningslinjene som kjem slik at opninga av anlegga vert permanent. Det treng born- og ungdom i ei krevjande tid for oss alle. Det blir i tillegg eigen info frå HIL om korleis vi ser for oss tildeling av treningstider og aktivitet.»

Meir informasjon kjem.

02.04. NY PRESSEMELDING: NYE RETNINGSLINJER FRÅ KOMMUNA

Leiar i fotballgruppa, Anders Riise, har følgjande å seie om den seinaste beskjeden frå kommuna: "Då har retningslinjene kome frå kommuna, og ein ber om at reglane vert respektert slik at vi ikkje risikerer at anlegget igjen vert stengt, det tjenar ingen på. Vi startar opp med dei treningstidene som vi alt har og ber trenarane følge opp reglane."

Retningslinjene gjeldande fotballbaner frå kommuna er som følgjer:
-Store fotballbanar blir delt i fire. Mindre fotballbanar til, dømes ved skulane, må delast i to. Ein må nytte tilgjengeleg sperremateriell, som kjegler og band. Vaksne følgjepersonar har ansvar for å sikre dette.
-Per del skal det maksimalt vere fem personar. Minst éin av desse skal vere ein vaksen som er ansvarleg for at gruppa held seg til reglane.
-Alle må halde minst to meter avstand. Difor er duellar ikkje lov. Heading er heller ikkje tillatt.
-Host i albogen og nytt handsprit.
-Personer med symptom på luftvegssjukdom skal halde seg heime.

SPAREBANKEN MØRE STØTTAR HAREID IL I KAMPEN MOT KORONA!

sparebanken_m_re.png

Vår fantastiske Generalsponsor Sparebanken Møre har i dag kjøpt heile 400 billettar til kampen Hareid IL mot Korona.
Vi er veldig takknemlege for bidraget, som vil vere til stor hjelp både for oss og for lagkameraten vår Hareid Frivillegsentral, i denne vanskelege tida som vi alle er inne i.
Vi takkar så mykje for bidraget!
Om du ønsker å kjøpe billett til kampen kan du bruke vippsnummer: #103784, eller ved å føre over beløpet til bankkonto: 4093.30.40307.
Billettpris er 50 kr,-
Ved å kjøpe billett støttar du også ein annen viktig bidragsytar i lokalsamfunnet vårt; nemleg Hareid Frivillegsentral. Dei får 20% av alle billettinntekter.

ÅRSMØTE I HAREID IL

På grunn av endra retningslinjer vel vi no å gjennomføre det planlagde årsmøtet på Klubbhuset.
Torsdag 14.05 klokka 19.00.
Vi legg likevel opp til at dei om ikkje ynskjer å møte på Klubbhuset kan følgje årsmøtet på Teams.

NY DAGLEG LEIAR PÅ PLASS.

Vi kan med glede meddele at Ola Kalvø Vattøy i dag har starta i jobben som dagleg leiar i Hareid IL.

Leiar Vegard Gjerde fortel at han er svært glad for at Ola no startar i jobben, og han ser fram til samarbeidet. Han ynskjer han lukke til i klubben.

Ola seier han gleder seg veldig til å ta fatt på alle dei ulike oppgåvene i klubben, og han ser fram til å få jobbe med dei ulike særidrettane. "Eg er svært motivert for jobben, og gleder meg til å få vere med på å utvikle Hareid IL vidare. Eg set også pris på tilliten eg har fått. Eg kjenner godt til klubben frå før, då eg både har hatt praksis her, og spelt fotball i klubben sidan 2012".

Vi ønsker Ola velkomen til Hareid IL, og lukke til i jobben!

HADARHALLEN ER ENDELEG OPEN

hadarhallen_endeleg_open.jpg

Etter mange år med planlegging, finansiering og bygging er Hadarhallen endeleg ferdig, og klar til bruk!

Vegen fram til å ha øya sin beste fotball/friidrettshall har vore lang, og langt i frå enkel - men takket vere ein formidabel innsats frå veldig mange - so står vi no med eit bygg som vil gi Hareid IL fantastiske moglegheiter framover, og som vil gjere Hareid Kommune til ein betre stad å bu på!

Tusen takk til alle frivillige, kommuna og sponsorar!

PS: Dei som fekk æra av å trene i hallen for fyrste gong var deltakarane på årets sommartreningar.

OFFISIELL OPNING HADARHALLEN

opninghadarhallen.jpg

Hadarhallen er no endeleg offisielt innvia av Hareid Kommune!

Programmet bestod av talar frå ordførar Bernt Brandal, leiar og nestleiar i hovedlaget Vegard Gjerde og Harald Møller, Norsk Tipping, prosjektleiar Paul Arne Ulstein, og generalsponsor Sparebanken Møre.

Pluss videohelsingar frå både Fredrik Aursnes og Åge Hareide. Underholdninga var det Lux & Lano, Fire Fjonge Fjoller og Ronald Øvrelid som stod for i form av song og teater. Det var rett og slett ei veldig fin opning!

No er alt av offisielle opningar over, og då gjeld det berre å fortsette å nytte Hadarhallen!

1234...346Neste
INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2021,  Hareidhallen 2020/2021 og Hadarhallen 2021

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

treningstider_hadarhallen_2021.docx
treningstider_hareidhallen_2021.pdf
treningstider_kgb_2021.docx
Meld deg inn i hareid il

Spond Club

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på lenken under. Her kan du registrere deg og endre på personlege opplysningar. 

spond-logo.jpg
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR