hareid_il_logo_135.png

 

02.03. Årsmøte Hareid IL Hovudstyre 8.mars

Vi ønskjer medlemmer i Hareid Idrettslag velkomne til årsmøte!

Styret viser til innkalling til årsmøte i annonse i Vikebladet/VP.

Årsmøtet vert den 08. mars 2018 kl. 19.00 i Festsalen på klubbhuset.

Sakliste for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenning av dei med stemmerett
Sak 2: Godkjenne innkallinga
Sak 3: Godkjenne saklista
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velje dirigent
Sak 6: Velje referent
Sak 7: Velje to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Hovudstyret og gruppene sine årsmeldingar for 2017
Sak 9: Hovudstyret og gruppene sine rekneskap for 2017 i
revidert stand
Sak 10: Orientering om fotballhallen v/Harald Møller
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter
Sak 12: Budsjett 2018 for hovudlaget og gruppene
Sak 13: Val av
13.1 Styreleiar
13.2 Andre styremedlemmer
13.3 2 varamedlemmer
13.4 2 medlemmer i Heidersmerkenemnda
13.5 To revisorar
13.6 2 representantar til Hareid Idrettsråd.
13.7 Leiar av valnemnda
13.8 Varamedlem til valnemnda


Med helsing
Styret i Hareid IL


Årsmelding og resultatrekneskap vil ved årsmøtet bli presentert med signaturar. Revisjon er ikkje ferdig enno!
HIL ønskjer å begrense bruken av papir og trykkekostnad og oppfordrar publikum sjølve til å skrive ut dokumenter dei treng..

- Sakliste
- Årsmelding HIL - Sak 8
- Resultatrekneskap 2017 - Sak 9
- Budsjett 2018 - Sak 12
- Medlemskontigent - Sak 11

rekneskap_mot_budsjett_2017_-_budsjett_2018.pdf
resultatrekneskap_hil_2017.pdf
sakliste_rsm_te_hil.pdf
sak_11_medlemskontingent.pdf
valnemnd_hil02-03-2018.pdf
_rsmelding.pdf

03.03. Nye styre i HIL

Anitawaage/hs2017.jpg

Tilråding frå valnemnda blei under årsmøte, 02.mars tatt til følgje, noke som gir følgjande styresammensetning i HIL.

Leiar: Vegard Gjerde, Nestleiar: Harald Møller

Styremedlem: Cecilie Bjørlykke, Jeanette Teigene og Ann Magritt Bjåstad Vikebakk.

Vara: (ikkje til stades på bilete) Bernhard Harkjerr og Cecilie Skeide.

HOVUDSTYRET Hareid IL 2017:

Leiar:
Vegard Gjerde
Tlf. 90 53 61 41, leiar@hareidil.no

Nestleiar:
Harald Møller

Styremedlem:
Cecilie Bjørlykke
Jeanette Teigene
Ann Magritt Bjåstad Vikebakk

1.vara:
Bernhard Harkjerr
2.vara:
Cecilie Skeide


Dagleg leiar
Anita Waage
Tlf. 90 51 40 47, anita@hareidil.no
ARRANGEMENT

Årsmøte Hovudlaget

7.mars kl. 19.00

------------------------

Årsmøte Turn

6. Februar kl.19.00

Årsmøte Friidrett

14.februar kl. 19.00

Årsmøte Handball 

18.februar kl. 18.30

Årsmøte Trim

20. Februar kl. 19.00

Møtestad for alle årsmøter er på klubbhuset.

 

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL
GENERALSPONSOR